Smlouva o pronájmu

Smlouva o pronájmu radiostanic Motorola CP140

Pronajímatel:

Jáchym Dusbaba

Uzbecká 1410
Praha 10 , 101 00
tel.777/805 815
IČO: 68860404
DIČ: CZ7107120350

Zákazník:

I. Předmět smlouvy

1.    Předmětem této smlouvy je pronájem  ….kusů radiostanic Motorola CP140,
 nabíječek, náhr. baterií,  HF setů,   ochranného kufru.

2.    Doba pronájmu předmětu smlouvy:….den

II.

1.    Pronajímatel touto smlouvou pronajímá předmět smlouvy zákazníkovi na předem stanovenou dobu k osobnímu užívání za níže stanovených podmínek.

III.

1.    Cena pronájmu předmětu smlouvy je stanovena na …….,- Kč za den a kus bez DPH.
Příslušenství je účtováno podle množství v cenách: od 20,- Kč do 40,-Kč.

2.    Při předání předmětu smlouvy bude zákazníkem předána finanční hotovost jako záloha ve výši:……………..,-Kč. Pronajímatel vystaví při obdržení platby potvrzení na přijatou platbu. Záloha zůstane u pronajímatele po celou dobu pronájmu přístroje.

3.    Záloha zůstane u pronajímatele po celou dobu nájmu a bude zákazníkovi vrácena po vrácení přístroje spolu s potvrzením.

4.    Při navrácení předmětu smlouvy zákazníkem pronajímateli bude ze složené částky odečtena částka ve výši rovnající se částce za pronájem radiostanic.
Den předání a vrácení se do doby zápůjčky nezapočítávají, ale vráceny musí být následující den, po posledním dni zapůjčení, nejpozději do 12 hodin.(není-li domluveno jinak)

5.    V případě poruchy předmětu smlouvy nezaviněné zákazníkem, nebude zákazníkovi účtována doba, po kterou předmět smlouvy nemohl řádně užívat.

6.    Pokud hrozí z jakéhokoliv důvodu překročení dohodnuté doby pronájmu, je zákazník o této skutečnosti povinen neprodleně informovat pronajímatele. Nejpozději však v den, který byl stanoven jako den vrácení. Pokud tuto povinnost zákazník nesplní, bude mu za každý den nesjednaného užívání započtena částka ve výši dvojnásobku denní sazby.

7.    Při předčasném vrácení předmětu smlouvy bude účtována skutečná doba zapůjčení, minimálně však 1 den pronájmu.

 

IV.

1.    Při poškození jednotlivých částí předmětu smlouvy zaviněného zákazníkem se zákazník zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení nákladů na jejich opravu dle aktuálního ceníku servisního střediska.

2.    Při ztrátě části předmětu smlouvy se zákazník zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení v plné výši dle platného ceníku pronajímatele.

3.    V případě vrácení předmětu smlouvy poštou ručí zákazník za jakékoliv poškození či ztrátu a zavazuje se k neprodlené úhradě v plné výši.

4.    Ztrátu, zcizení nebo zničení předmětu smlouvy je zákazník povinen neprodleně oznámit pronajímateli.

 

V.

1.    Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou zákazníkovi vzniknout vinou špatné obsluhy a nesprávným používáním radiostanic, zejména v prostředích , kde je používání veřejných radiových prostředků přísně zakázáno, jako doly, kamenolomy, letiště apod.

2.    Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zhoršenou kvalitu přenosu radiostanic, které může vzniknout vlivem špatného počasí, nebo použitím radiostanic v nevhodných prostorech, jako např. podzemní prostory, vnitřek automobilu, okolí vysílačů apod.

VI.

1.    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá strana vlastní originál.

2.    Obě strany stvrzují svými podpisy, že smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle bez jakéhokoliv nátlaku a není nevýhodná pro žádnou ze smluvních stran.

3.    Svým podpisem zákazník rovněž stvrzuje převzetí veškerého zařízení v plně funkčním stavu. Pronajímatel svým podpisem potvrzuje přijetí výše uvedené finanční částky dle této smlouvy. 

     V Praze  dne…………...2007

 

     Pronajímatel:                                   Zákazník(nájemce):

 

    … Jáchym Dusbaba …….            ………………………………………………………….
                                                                                               r.č.:

Potvrzení o převzetí finanční hotovosti

Potvrzuji svým podpisem, že dne:……...2007, jsem převzal finanční hotovost, jako zálohu za zapůjčení radiostanic Motorola, ve výši:……………..,-Kč. Tato záloha bude vrácena zákazníkovi po ukončení nájmu nepoškozených radiostanic a částka za pronájem bude z této
sumy odečtena. 

     V Praze  dne …………...2007

 

                                                                                             Pronajímatel:                                

                                                                                     … Jáchym Dusbaba …….